اخراج اشرف پهلوی از ایران توسط دولت محمد مصدق (۱۰ مرداد ۱۳۳۱)


1857 بازدید

اخراج اشرف پهلوی از ایران توسط دولت محمد مصدق (۱۰ مرداد ۱۳۳۱)