اخراج اشرف پهلوی از ایران توسط دولت محمد مصدق (۱۰ مرداد ۱۳۳۱)


3892 بازدید

اخراج اشرف پهلوی از ایران توسط دولت محمد مصدق (۱۰ مرداد ۱۳۳۱)