اسائه ادب به اعلیحضرت


از:اداره کل دوم‌تاریخ‌: 45/1/12

به‌: اداره کل سوم‌شماره‌: 7108/212

موضوع‌: سیدموسی صدر

عطف‌/پیرو: 5625/241 ـ 44/9/24

سید موسی صدر روحانی شیعه ایرانی در یک جلسه مذهبی خصوصی که از طرف شیعیان جنوب لبنان تشکیل یافته بود در حضور دوستان کاظم‌الخلیل نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه اسائه ادب نموده و معظم‌له را کافر معرفی کرده و گفته این عقیده من تنها نیست بلکه در سفر اخیرم به تهران نیز مشاهده نمودم که عموم روحانیون بر این عقیده هستند.

نظریه نمایندگی‌:

این شخص در مسافرت اخیرش به تهران تظاهر به دوستی با ایران نمود و درگذشته نیز شخصاً ترک تابعیت نموده و گذرنامه ایرانی خود را از طریق وزارتخانه لبنان به سفارت ارسال داشته بود ولی با اقدامات سفارت شاهنشاهی مجدداً درنامه ایرانی و به طور غیر مستقیم بدون اطلاع مقامات لبنانی جهت وی فرستاده شد. در وقایع پانزدهم خرداد یکی از امضأکنندگان تلگراف علیه شاهنشاه بود،نامبرده اخیراً ریاست افتخاری انجمن مذهبی محصلین ایرانی در بیروت را قبول نموده و سخنرانی مذهبی نیز کرده و در یکی از این جلسات آیاتی از قرآن کریم را با ترجمه و تفسیر فارسی [ناخوانا] بین دانشجویان تقسیم که فردپرستی و خدمت به اشخاص تقبیح شده است ولی با تمام این احوال این نمایندگی معتقد است که کماکان باید با نامبرده که فعلاً [ناخوانا] رجل مذهبی شیعه در لبنان است تظاهر به دوستی نمود تا به صورت علنی بر علیه ایران فعالیت نکند.

ملاحظه شد در سوابق منعکس گردد ـ 05/22

عیناً به استحضار ریاست بخش 316 برسد [ناخوانا]

محترماً به عرض می‌رساند. 45/1/22

بایگانی شود [ناخوانا]


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
اسائه ادب به اعلیحضرت