شاپور بختیار به همراه کابینه خود در مجلس شورای ملی


2401 بازدید

شاپور بختیار به همراه کابینه خود در مجلس شورای ملی