شاپور بختیار به همراه کابینه خود در مجلس شورای ملی


3821 بازدید

شاپور بختیار به همراه کابینه خود در مجلس شورای ملی