گفت و گوی شاه با هوشنگ انصاری


4305 بازدید

گفت و گوی شاه با هوشنگ انصاری
گفت و گوی شاه با هوشنگ انصاری . هویدا در کنار شاه و امیر اسدالله علم در پشت سر وی دیده میشوند .