وزیران کابینه آموزگار


2306 بازدید

وزیران کابینه آموزگار
وزرای کابینه آموزگارشخصیت‏هاى زیر امروز همراه آموزگار به شمال رفتند تا شرفیاب شوند

گفته میشود که ترکیب کابینه جدید به شرح زیر خواهد بود:

مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر

صفى اصفیاء وزیر مشاور

هوشنگ انصارى وزیر امور اقتصادى و دارایى

محمد یگانه‏وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

امیر قاسم معینى ـ وزیر کار

کریم معتمدى ـ وزیر پست و تلگراف و تلفن

منوچهر گنجى ـ وزیر آموزش و پرورش و علوم

مهناز افخمى ـ وزیر مشاور در امور زنان

تقى توکلى ـ وزیر نیرو

مرتضى صالحى ـ وزیر راه و ترابرى

کاظم خسروشاهى ـ وزیر بازرگانى

على فرشچى ـ معاون نخست وزیر

فیروز توفیق ـ وزیر مسکن و شهرسازى

اسداللّه‏ نصر اصفهانى وزیر کشور

محمدرضا امین وزیر صنایع و معادن

احمد على احمدى وزیر کشاورزى و عمران روستایى

اکبر اعتماد معاون نخست وزیر و رئیس سازمان انرژى اتمى ایران

ارتشبد رضا عظیمى وزیر جنگ

دکتر شجاع‏الدین شیخ‏الاسلام‏زاده وزیر بهدارى و بهزیستى

سپهبد قاسم خزاعى معاون نخست وزیر

محمود کاشفى وزیر مشاور

داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردى

منوچهر آگاه وزیر مشاور

صادق کاظمى معاون نخست وزیر