پول تریاک


1996 بازدید

پول تریاک
شمار گزارش: 67810/ ه‍

تاریخ‌: 9/4/53

موضوع: مذاکره

در تاریخ 27/3/53 راننده رئیس مجلس سنا به نام عباسی در حضور راننده وزیر بهداری به نام غلام‌حسین و راننده سناتور دکتر ضیایی به نام محمد و راننده سناتور نمازی و چند نفر دیگر در محل پارکینگ مجلس سنا تکه کاغذی از جیبش درآورد که آدرس منزل شاهپور حمیدرضا روی آن نوشته شده بود و گفت امروز 66 به شریف‌امامی دستور داده‌اند بروند و ببینند اگر حمیدرضا پول تریاکش تمام شده مقداری پول به او بدهد محمد راننده سناتور ضیائی اظهار داشت شریف‌امامی از کدام محل پول می‌دهد عباسی گفت چقدر ساده هستی مگر ما هستیم که بگویند پول نداریم.

نظریه سه‌شنبه: مراتب استحضاراً گزارش گردید. تاکستانی

تصور می‌کنم قبلاً در این مورد سوابقی بوده است.