ملاقات سناتور نمازی با آموزگار


1566 بازدید

ملاقات سناتور نمازی با آموزگار
موضوع : ملاقات سناتور نمازى با آقاى وزیر دارایىاز : 20 ه 5 تاریخ 13/10/48

به : 327 شماره : 56355/20 ه5ساعت 1030 روز 10/10/48 آقاى سناتور مهدى نمازى به اتفاق پسرش شفیع نمازى1 جهت انجام کارى به وزارت دارایى و ملاقات آقاى دکتر آموزگار وزیر دارایى رفته و در مراجعت سناتور به پسرش اظهار داشت که اگر لازم میدانى اصلح است آقاى نراقى وکیل دادگسترى را براى فیصله دادن این کار در نظر بگیریم شفیع نمازى در پاسخ پدر گفت اگر وزیر دارایى در این مورد مخالفت مى‏نمود وکیل لازم بود ولى شما متوجه بودید که مشارالیه هر چه ما مى‏گفتیم موافقت مى‏نمود و مخالفتى از وى مشاهده نشد بدین وصف احتیاج به تسخیر وکیل نیست سناتور اظهار نموده که درست است که وزیر دارایى به گفته‏هاى آنان جواب منفى نداده است ولى کار از محکم کارى عیب نخواهد کرد بخصوص اینکه صحبت از چند هزار تومان نیست بلکه رقم خیلى بالا است و نمى‏شود در اینمورد اهمال نمود و موضوع را سرسرى گرفت شاید فردا دکتر آموزگار عوض شود و کارها مواجه با اشکال و وقفه گردد.

نظریه منبع : نامبردگان اشاره صریحى به موضوع جریان ننمودند اما چنین استنباط گردید که موضوع ملاقات نامبردگان با آقاى وزیر دارایى بى ارتباط با موضوع مالیات شرکت ایران ماشین نبوده است.

نظریه رهبر عملیات : منبع کاملاً مورد اطمینان و اعتماد است و بصحت اظهاراتش میتوان اعتماد نمود.

2ـ منبع از طریق استراق سمع مطالب فوق را شنیده و گزارش داده هرگونه اقدام مستقیمى موجب شناسایى منبع خواهد شد.

3ـ ضمن تایید نظریه منبع موضوع ملاقات آقاى سناتور نمازى و پسرش شفیع نمازى با آقاى وزیر دارایى بى ارتباط با پرداخت مالیات شرکت ایران ماشین نبوده و مشروح جریان طى گزارش خبرى شماره 56280/20 ه 5 ـ 13/10/48 منعکس گردیده است.

نظریه 20 ه 5 : نظریه رهبر عملیات مورد تائید است.دانشجو

اصل در 97339 در پرونده 42321 جمشید آموزگار بایگانى شود.22/10/481ـ شفیع نمازى فرزند مهدى نمازى سناتور که نمایندگى شرکت معروف نفت سوکونى واکسیوم در سال 1333 به عهده وى واگذار شد.