تشییع پیکر آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی


1984 بازدید

تشییع پیکر آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی