شایعه هجرت امام به اندونزی


شایعه هجرت امام به اندونزی
با افزایش محدودیتها و فشارهای حکومت عراق به امام و تصمیم ایشان مبنی بر هجرت از عراق، ساواک از منابع مختلف سعی در کشف مقصد امام داشت، در این میان شایعاتی که حول این تصمیم بوجود می‌آمد به عنوان خبر به گوش ساواک می‌رسید. سفر به اندونزی نیز یکی از این شایعات بود.خیلی محرمانه

منبع: 14778

از : 324

تاریخ رسیدن خبر به رهبر عملیات: 4/7/57

موضوع : روح الله خمینی

نامبرده فوق بعلت سخت گیریهای دولت عراق قصد دارد به اندونزی مسافرت و در این کشور اقامت نماید.نظریه منبع – چند سال قبل یکی از مقامات بلند پایه اندونزی که به عراق مسافرت کرده بود ضمن ملاقات با خمینی پیشنهاد نمود که مشارالیه در اندونزی اقامت نماید.

نظریه رهبر عملیات – منبع در اظهاراتش صادق است ضمناً از طریق همسرش با خانواده خمینی نسبت دارد.