نامه رضاشاه به فروغی


8091 بازدید

انتصاب محمدعلی فروغی به رئیس الوزرائی از سوی رضاشاه
«نامه رضاشاه به فروغی»
به تاریخ 30 آذر 1304
جناب اشرف فروغی
نظر به اعتمادیکه به مراتب لیاقت و خدمتگزاری شما داریم، شما را به ریاست وزراء که از اهمّ مشاغل دولتی است منصوب فرمودیم و مقرر میداریم که انجام وظائف این خدمت را در عهده شناسید.
« پاسخ فروغی به نامه رضاشاه »
به تاریخ اول دیماه 1304
فدایت شوم ؛ دستخط ملوکانه که به افتخار بنده صادر و ارسال فرموده بودند، زیارت شد. از جهت مراحمی که از طرف قرین اشرف اعلیحضرت شاهنشاهی روحنا فداه، همواره نسبت به این بی مقدار ابراز شده و میشود، بیانم برای تشکّر قاصر و عاجز است. لهذا اکتفا میکنم به اینکه از شخص محترم جناب مستطاب عالی بواسطه احساسات مودّت آمیزی که همیشه اظهار فرموده اید، عرض امتنان نمایم. ایّام سعادت پاینده باد.
فروغی


 نامه رضاشاه به فروغی