نامه رضاشاه به فروغی


 نامه رضاشاه به فروغی
انتصاب محمدعلی فروغی به رئیس الوزرائی از سوی رضاشاه«نامه رضاشاه به فروغی»

به تاریخ 30 آذر 1304جناب اشرف فروغینظر به اعتمادیکه به مراتب لیاقت و خدمتگزاری شما داریم، شما را به ریاست وزراء که از اهمّ مشاغل دولتی است منصوب فرمودیم و مقرر میداریم که انجام وظائف این خدمت را در عهده شناسید.

« پاسخ فروغی به نامه رضاشاه »

به تاریخ اول دیماه 1304

فدایت شوم ؛ دستخط ملوکانه که به افتخار بنده صادر و ارسال فرموده بودند، زیارت شد. از جهت مراحمی که از طرف قرین اشرف اعلیحضرت شاهنشاهی روحنا فداه، همواره نسبت به این بی مقدار ابراز شده و میشود، بیانم برای تشکّر قاصر و عاجز است. لهذا اکتفا میکنم به اینکه از شخص محترم جناب مستطاب عالی بواسطه احساسات مودّت آمیزی که همیشه اظهار فرموده اید، عرض امتنان نمایم. ایّام سعادت پاینده باد.

فروغی