تلگرام امام خمینی به آیت الله فلسفی


2037 بازدید

تلگرام امام خمینی به آیت الله فلسفی


از : کرمان تاریخ 27/4/43

از : تهران شماره : 1963/8الفتیمسار قائم مقام ریاست ساواک1

محترما هم اکنون طبق اطلاع باستاندارى و ساواک تلگرافى از آقاى خمینى بآقاى فلسفى واعظ مخابره شده که مفاد آن تند و تحریک‏آمیز و دستور داده که دعوت اهالى سیرجان را هم به پذیرد و در منبر خود اعمال استعمار و وضع خفقان آور موجود را تذکر دهد تلگراف در تلگرافخانه کرمان است با کفیل استاندارى و منابع انتظامى تماس با رویه‏اى که آقاى فلسفى داشته بنظر نمیرسد که از اصول خارج شود ولى نظر همگى این است که هم امشب بایشان تذکر داده شود دعوت سیرجان را نپذیرفته و بمجرد خاتمه منبر رفسنجان که دو شب مانده به تهران عزیمت کند مستدعى نظرات عالى امر به ابلاغ ضمنا اگر اجازه مخابره تلگراف را برفسنجان تا یک ساعت دیگر صادر فرمایند شبانه در رفسنجان با آقاى فلسفى تماس گرفته خواهد شد و تذکرات لازم طبق امر مبارک داده میشود مفاد تلگراف خمینى متعاقبا مخابره خواهد شد. نوائى1ـ ساواک متعاقبا طى نامه‏اى اعلام مى‏دارد که : فعلاً از تسلیم تلگراف به آقاى فلسفى خوددارى تا متعاقبا دستورات لازم داده شود مقدم 27/4/43