غصب اراضی روستائیان توسط والاحضرت!


1922 بازدید

غصب اراضی روستائیان توسط والاحضرت!
درباره: روستاییان کلاردشت
محترماً به استحضار می‌رساند :
منظور : به عرض رساندن سوابق امر.
سابقه: سازمان اطلاعات و امنیت تهران طی گزارش خبر اعلام داشت که در مورخه 15/7/36 بعضی از روستاییان بخش کلاردشت از توابع چالوس از اقدامات والاحضرت محمودرضا انتقاد و اظهار داشته‌اند والا‌حضرت جنگلهای ملی شده را غصب و هر روستایی که حاضر به ترک محل نبوده با زور شلاق بیرون کرده و به دور زمین و جنگل سیم خاردار کشیده و راه اصلی روستاییان را مسدود نموده است.
اقدامات انجام شده: به منظور تعیین صحت یا سقم موارد فوق موضوع به سازمان مازندران اعلام و سازمان مازندران جواباً اعلام داشته برابر تحقیقات معموله سرجنگلدار کل منطقه نوشهر طبق نامه صادره از دفتر والا‌حضرت محمودرضا 5 هکتار از اراضی ملی رودبارک از توابع کلاردشت که مورد تقاضای والا‌حضرت بوده با گرفتن تعهد از نماینده ایشان که خواستار گردیده بود قبل از واگذاری قانونی اراضی مورد بحث موقتاٌ در اختیار وی قرار دهند و با هزینه خود آن را محصور و درختکاری نماید و چنانچه انجام واگذاری میسر نگردید حقی نسبت به زمین مزبور نداشته باشد پیشنهاد که موافقت شد و اراضی مذکور به‌طور موقت در اختیار مشارالیه قرار می‌گیرد و اضافه شده با توجه به اینکه اراضی مزبور ملی می‌باشد مفاد گزارش خبر سازمان تهران صحت ندارد و از طرفی هم تا کنون اسناد واگذاری این زمین تنظیم نگردیده و مکاتبات سر جنگلداری نوشهر در این مورد ادامه دارد.
مراتب جهت استحضار بعرض می‌رسد.
نتیجه رسیدگی به سازمان امنیت تهران اطلاع داده شود. [دستخط نصیری]