انتشار و توزیع اعلامیه از طرف دو تن از آیات قم مبنى بر اعتراض نسبت به بسته شدن فرودگاههاى کشور


2014 بازدید

انتشار و توزیع اعلامیه از طرف دو تن از آیات قم مبنى بر اعتراض  نسبت به بسته شدن فرودگاههاى کشور
روز 8/11/57، از طرف آیات‏اله سید محمدرضا گلپایگانى و سید محمد وحیدى در شهر قم اعلامیه‏هائى بصورت پلى‏کپى منتشر و توزیع گردیده است. در اعلامیه‏هاى مذکور نسبت به بسته شدن فرودگاههاى کشور اعتراض گردیده است.1ارزیابى خبر : انتشار و توزیع اعلامیه‏هاى فوق با مفاد بالا در قم صحت دارد.

اقدامات انجام شده : مراتب به نخست وزیرى اعلام گردیده است.1ـ اعلامیه آیت‏اللّه‏ وحیدى روز ششم بهمن و اعلامیه آیت‏اللّه‏ گلپایگانى هفتم بهمن منتشر شد. ر. ک : ضمیمه 2 و 5.