بی ادبی شاهنشاه !


1840 بازدید

بی ادبی شاهنشاه !
بی ادبی شاهنشاه !شماره‌: 826/312تاریخ‌: 3/6/44

موضوع‌: اظهارات علی سلیمانی

روز گذشته علی سلیمانی (نامبرده در حال حاضر بازرس وزارت کشور بوده و از جمله اعضای سازمان مخفی کوک نیز می‌باشد) ضمن یک صحبت خصوصی می‌گفت اخیراً سناتور علی دشتی از آقای مهندس شریف امامی رئیس مجلس سنا درخواست نموده که از قول او به شرف عرض اعلیحضرت همایون شاهنشاه برساند. اوامری صادر فرمایند که آیت‌الله خمینی از زندان آزاد شود زیرا به مصلحت می‌باشد و چون دشتی درباره درخواست خود اصرار ورزیده لذا مهندس شریف امامی موضوع را به شرف عرض رسانیده و لیکن مورد موافقت شاهنشاه قرار نگرفته و در پاسخ فرموده‌اند (دشتی گُه خورده که چنین درخواستی نموده است‌).

ش ـ ر

220

در مورد علی سلیمانی به بخش 304 اطلاعیه تهیه و ارسال گردید اقدام دیگری ندارد در پرونده شریف امامی به کلاسه ش ـ ر ـ 220 بایگانی شود.