خرج شاهانه‌


1594 بازدید

[ترجمه در تاریخ] 12/1/49
ایران
شغل: رضا پهلوی شاه ایران
مقر اصلی: سه کاخ سلطنتی در تهران
بودجة سالیانه: 5/2 میلیون دلار
حقوق شخصی: حقوق ندارد
مشمول مالیات: مشمول مالیات نیست
هزینة تلفن و پست: ادارة پست می‌پردازد
اتومبیل مورد استفاده: 12 دستگاه از بودجة شخصی
ناوچه بخصوص یک فروند شخصی است
واگن مخصوص: ـــــــ
هواپیما: یک جت ـ یک هلی‌کوپتر ـ یک هواپیمای کوچک به هزینة
نیروی هوائی
اقامتگاه‌های دیگر: 3 کاخ در حومة تهران و یک ویلا در سوئیس
محل تأمین هزینه‌ها: از درآمد املاک شاه
بودجة اضافی : ــــــ
درآمدهای متفرقه: از درآمد نفت (رقم به کلی سری است)
تعداد کارمندان : معلوم نیست
املاک مخصوص: مقدار زیادی جواهرات‌ـ برای وامهای دولتی مورد استفاده قرار
می‌گیرد.
هزینه‌های کلی در سال : در حدود 4میلیون دلار


خرج شاهانه‌