هفتم خرداد شروع به کار مجلس یازدهم

چهل سال از تشکیل نخستین مجلس شورای اسلامی گذشت


چهل سال از تشکیل نخستین مجلس شورای اسلامی گذشت

با شروع به کار یازدهمین مجلس شورای اسلامی در هفتم خرداد 1399 ، چهل سال از دوره قانونگزاری در جمهوری اسلامی ایران گذشت. نخستین مجلس شورای اسلامی در هفتم خرداد ماه 1359 کار خود را با مشارکت 227 نماینده آغاز کرد. تا کنون بدون وقفه یازده دوره انتخابات مجلس برگزار شده است.