بختیار در پاریس


730 بازدید

بختیار در پاریس

محرمانه 30 اوت 1979 ـ 8 شهریور 1358
از: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی ـ 9035 به: سفارت آمریکا، تهران 
موضوع: بختیار در پاریس
مأمور سفارت در فرانسه می‌گوید دولت موقت ایران هیچ‌گونه اعتراضی به دولت فرانسه در خصوص فعالیتهای بختیار در این کشور نکرده است. با توجه به سابقه اقامت خمینی در فرانسه و رویه فرانسویها در این مورد هیچ‌گونه اعتراضی قابل انتظار نیست. مأمور سفارت گفت ارزیابی دولت فرانسه از آینده سیاسی بختیارشبیه ماست یعنی اینکه فعالیت او محدود به طبقات متوسط و بالاست و امیدکمی برای جذب هواداران زیاد وجود دارد.
ونس


 


از مجموعه اسناد بدست آمده از وزارت امور خارجه امریکا – کتاب دهم