ماجرای مسلمان شدن یک کمک خلبان ایرلندی


ماجرای مسلمان شدن یک کمک خلبان ایرلندی
براساس گزارش ساواک آلن والتر میلس کمک خلبان شرکت هواپیمائی ایران اهل ایرلند مسلمان شده و نام خود را به حمید میلس تغییر داده است. در این سند به ارتباط او با آیت الله طالقانی و مهندس بازرگان اشاره شده است که این موضوع بیانگر نقش این دو نفر در مسلمان شدن این کمک خلبان ایرلندی دارد.