وقایع تروریستی، بر توجه مجدد به جامعه خارجیان اشاره دارد


از مجموعه اسناد بدست آمده از لانه جاسوسی در تهران – کتاب نهم
1345 بازدید

خیلی محرمانه 7 سپتامبر 1978 ـ 16 شهریور 1357
از: سفارت آمریکا، تهران ـ 08546 به: وزارت خارجه، واشنگتن دی. سی
موضوع: وقایع تروریستی، بر توجه مجدد به جامعه خارجیان اشاره دارد
1ـ خلاصه‌ـ چریکهایفدایی خلق مسئولیت حمله به پاسگاه پلیس در اولین ساعات صبح روز 6 سپتامبر را بعهده گرفته‌اند. بعد از ظهر همان روز در قسمت‌‌های مختلف شهر بمب‌هایدستی به طرف اتوبوس‌های حامل تکنسین‌هایانگلیسی پرتاب شد. در حال حاضر به نظر می‌رسدکه اقدام آخر ربطی به چریکها نداشته و احتمالاً کاریک گروه انشعابی متعصب اسلامی بوده است. پایان خلاصه.
2- در ساعت 45و4 صبح روز چهارشنبه 6 سپتامبر، قرارگاه گارد پلیسملیایران (شهربانی) (نظریه: اینیک واحد ویژهکنترل اغتشاش از شهربانی است کهاعضای آن در زمینه مبارزات ضدچریکی و ضدتروریستی آموزش دیده‌اند) که چند خیابان به سمت جنوب شرق با محوطه سفارت آمریکا در تهران فاصله دارد و در مجاورت دفتر مجموعه پارکموتوریهیأتمستشارینظامی واقع است، توسط تروریست‌ها مورد حمله واقع شد. یکاتومبیلسیتروئنکهحاوی تعداد نامشخصیسرنشین بود به داخل محوطه قرارگاه گارد شهربانی رانده شد. به سیتروئن مزبور یکبشکه 200 لیتریبنزین بسته شده بود که ظاهراً می‌بایست در داخل محوطه منفجر شود. یکی از اعضای گارد قرارگاه درصدد ممانعت از ادامه حرکتاینوسیلهنقلیه برآمد لیکن با آتش یکیا چند سلاح اتوماتیک از پای درآمد. سرنشینان سپس از اتومبیلکهاکنون در داخل محوطه قرار داشت خارج شده و با تیراندازی به سویبشکهبنزین متصل به آن سعی در منفجر ساختن آن داشتند ولی موفق نشدند و قبل از آنکه پرسنل قرارگاه بتوانند از خود عکس‌العمل نشان دهند، محل حادثه را ترک گفتند. چریکهایفدایی خلق با پخش اعلامیه‌هایی در صحنه حادثه مسئولیت آن را به عهده گرفتند. اعلامیه مزبور ظاهراً حاوی عبارات و اصطلاحات ضددولتایران و ضد آمریکامی‌باشد. سفارت در انتظار دریافتایناعلامیه بوده و آن را ترجمه خواهد نمود.
3ـ در ساعت 20 و 16 دقیقه روز چهارشنبه 6 سپتامبر در یک منطقه مسکونی در شمال تهرانبمبی به طرف دو اتوبوس حامل کارمندانیکشرکتهواپیماییانگلیسیکه از محل کارخویش در پایگاههواییدوشان‌تپه باز می‌گشتند پرتاب شد. یک بمب دستیبین دو اتوبوسی منفجر شد که بر اساس برنامه‌ای منظم و مسیری مشخص که در هر روز هفته دنبال می‌شودحرکتمی‌کردند. هر چند کهترکش‌های بمب سوراخهایی در هر دو اتوبوس ایجادکرد و شیشه عقب یکاتومبیل را در جلوی اتوبوسها خرد کرد و چندین پنجره خانه‌های مجاور را شکستولی به کسیآسیبی وارد نیامد. هر دو اتوبوس کهظرفیت هر یک از آنان 23 نفر است پر از کارمندان زن و مرد شرکتهواییانگلیسی بودند. اتوبوس‌هادقیقاً از لحاظ رنگ و مدل شبیهآنهایی هستند که توسط چندینشرکتتجارتیآمریکایی و همچنین توسط پرسنل مستشارینظامیکه در دوشان‌تپهکارمیکنند مورد استفاده واقع می‌شوند. اتوبوس‌هایآمریکایی از همان محله‌ای عبور می‌‌کنندکه واقعه حاضر اتفاق افتاد.
4ـ نظریه: در حال حاضر به نظر نمی‌رسدکه این دو واقعه با یکدیگر مرتبط باشند. ما معتقدیم اقدام چریکهایفدایی خلق به این منظور طرح ریزی شده که مانند گذشته به مردم ایران نشان داده شود که آنها همچنان ایفاگر نقش پیشقراولانحرکت برنده انقلابیمی‌باشند و آماده هستند تا با مسئولینامنیتی به مقابله برخیزند. در حال حاضر ما هیچ‌گونهمدرکینداریمکه نشان دهد چریکها در نظر دارند خارجیان را مورد هدف قرار دهند ولی به دقت مراقب خواهیم بود.
5ـ پرتاب بمب به طرف اتوبوس، واقعه بمب‌گذاریکنسولگری اصفهان و رستولان خان سالار را به خاطر می‌آورد و احتمالاً کارگروههایحاشیه‌ای متعصب بوده است که برخلاف چریکهاهمیشه و در همه موارد از وسایلانفجاریابتدایی استفاده کرده و از حمله به خارجیهانیزهیچ‌گونهابایی ندارند. اینبمب‌گذاری آخر در زمان افزایش پخش اعلامیه‌ها و شعارهایضدخارجی و ضدآمریکایی توسط تظاهرکنندگان واقع شد.
سولیوان