واگذاری ساختمانهای امیر آباد به نظامیان امریکایی


1517 بازدید

واگذاری ساختمانهای امیر آباد به نظامیان امریکایی
طبق سند زیر نخست وزیر موافقت خود را با واگذاری ساختمانهای امیر آباد به نظامیان امریکایی اعلام کرده است .