اعضای جبهه ملی در رأس دستگاه به دولت خدمت می کنند


2133 بازدید

اعضای جبهه ملی در رأس دستگاه به دولت خدمت می کنند


موضوع : اظهارات مرتضى بیوک افشارى در مورد رهبران جبهه ملى پیرو 13149/20 ه 2ـمرتضى بیوک افشارى اظهار داشت دکتر کریم سنجابى. مهندس علیقلى بیانى. حسین رازى. مهندس حسن ایزدى که از رهبران جبهه ملى بودند هر کدام پستهاى حساس دولتى را در اختیار دارند و در رأس دستگاه به دولت خدمت میکنند وى افزود على اصغر گیتى بین که عضو شوراى جبهه ملى و حزب ایران بود اکنون در اغلب مراسم از جمله مراسم شکر گزارى به مناسبت سلامت شاهنشاه شرکت میکنند و براى ایشان دعا مینماید من و امثال من که از اعضاء جبهه ملى بودیم شکستهاى بیشمارى را متحمل شده‏ایم در صورتیکه رهبران ما را به مشاغل مهم دولتى گمارده‏اند و از استخدام ما در هر دستگاهى جلوگیرى میکنند.

نظریه منبع : مرتضى بیوک افشارى با لحنى که حاکى از بدبینى وى بود صحبت میکرد و از سخنانش استنباط نمودم که نامبرده به رهبران و گردانندگان جبهه ملى سابق خیلى بدبین شده است.

ملاحظات ـ 1ـ با توجه به مفاد گزارش خبرى پیروى مفاد این خبر نتیجه تحقیقاتى میباشد که در مورد جزئیات اظهارات افشارى از منبع خواسته شده است. 2ـ تحقیق مستقیم در مورد اظهارات افشارى باعث شناسائى منبع مربوطه خواهد گردید.