آیت الله گلپایگانی : به علل فوق ، شما دیگر از ما نمی باشید


1501 بازدید

آیت الله گلپایگانی : به علل فوق ، شما دیگر از ما نمی باشید


موضوع : اظهارات آقاى آیت‏اله گلپایگانى

شماره : 1772/ ه 2 تاریخ 27/12/51

اوائل اسفند ماه سال جارى آقاى حاج شیخ محمدعلى جان‏نثار واعظ و پیشنماز اهل و ساکن آباده که داراى محضر ازدواج و طلاق نیز میباشد براى پرداخت سهم امام به آقاى آیت‏اله گلپایگانى به شهر قم رفته بود نامبرده اخیرالذکر در حضور عده‏اى از روحانیون قم به آقاى جان‏نثار اظهار میدارد که از آباده نوشته‏اند که شما بر سر منابر به شاهنشاه آریامهر دعا مینمایید و در نیایش‏هایى که بمناسبتى برپا میگردد نیایش میکنید و ضمنا احکام دادگاه را که مبنى بر عدم سازش طرفین میباشد حکم طلاق صادر مینمایید این اعمال خلاف دین مبین اسلام است و بعلل فوق شما دیگر از ما نمیباشید آقاى جان نثار اظهار میدارد اشکالى ندارد که از شما نباشم ولى من وظیفه دیگرى بجز وظائف دینى دارم و آن وظیفه ملى و میهنى است که بر هر فرد ایرانى واجب میباشد.

نظریه شنبه: صحت خبر مورد تایید است.

نظریه یکشنبه: امکان صحت خبر وجود دارد.الوند

نظریه7 ه 2: آقاى جان‏نثار از روحانیون شاهدوست و وطن‏پرست آباده میباشد و بر سر منابر و مراسم نیایش همیشه دعاگو بذات اقدس شهریاریست و همانطورى که در گزارشات عدیده باستحضار رسیده آقاى شیخ حسین کرمانى که از مریدان سرسخت آقاى گلپایگانى است با نامبرده و واعظ دیگرى بنام شیخ عباس دوست‏حسینى بناى مخالفت را گذارده و بدین جهت اظهاراتى علیه نامبردگان به آقاى گلپایگانى نموده و چون مخالفت آقاى کرمانى امکان دارد که در اذهان عمومى اثر سوئى بگذارد در صورت تصویب بوى ابلاغ شود که شهر آباده را ترک نماید تا عبرتى براى سایرین

شود. 10254 / ه ـ 12/1/52 9292 بایگانى شود بهره‏بردارى گردید.