دستور دربار به تیمورتاش برای ماندن در بادکوبه


2230 بازدید

دستور دربار به تیمورتاش برای ماندن در بادکوبه


فوری

تاریخ 15 آذر 1305

باکو ژنرال قونسولگری ایران

حضرت وزیر دربار پهلوی

تا وصول دستور ثانوی در بادکوبه تشریف داشته باشید.

518