هیاهو علیه طیب


1491 بازدید

هیاهو علیه طیب


از دایره بازداشتگاه موقت

به ریاست اداره زندانموضوع : تظاهرات و حمله دسته جمعى به زندانى طیب حاج رضایىمحترما به عرض مى‏رساند ساعت 30:22 روز 22/3/42 ناگهان ازدحام و هیاهو و جاروجنجال بزرگى در بند 2 این زندان که عموما اخلالگران واقعه 15 خرداد بودند به وجود آمد. به محض اطلاع اینجانب سروان محررى بلافاصله در معیت مأمورین انتظامى موجود در پاسدارخانه خارج به داخلى بند مزبور رفته مشاهده گردید عده کثیرى از زندانیان آن بند و سایر زندانیان همین واقعه دست به تظاهرات شدیدى علیه زندانى به نام طیب حاج رضایى زده و شعارهایى تحت این عناوین. مرگ بر طیب خون آشام که سبب قتل عده‏اى از هموطنان ما شده و باعث گردید که عده‏اى بى گناه به آتش هوى و هوس خائنانه وى به زندان بى‏افتند و کسى که با ریختن ماشین سنگ و چوب و چماق در خیابانها وسیله عده‏اى از هم‏دستان خود به‏مأمورین انتظامى حمله ور و باعث حرق و نهب و غارت و آدمکشى گردیده ما این قاتل و جانى را باید نابود کنیم چون بیم آن مى‏رفت که نظم زندان به کلى مختل و اتفاقات ناگوار دیگرى به وجود آید فورى زندانیان را که سخت از این جریان عصبانى بوده و به طرف طیب حاج رضایى حمله ور بودند آنان را با اخطار و تذکرات لازم از بند خارج کرده و طیب را از نظر اینکه به طور یقین صدمات بدنى سختى به وى وارد مى‏گردید به زندان مجرد آورده و او را در آنجا به طور انفرادى نگهدارى و عین جریان صورتمجلس گردید لزوما از زندانیان بشرح زیر:

1- حسن شهرت یزدى فرزند محمدحسین 2- حسین سپاسى فرزند اصغر 3- مهدى هاشمى فرزند احمد 4- ژان ازمیرى فرزند پطروس 5- احمد حریریان فرزند حبیب‏اللّه‏ 6- منوچهر کریمى فرزند عباس 7- کریم فرزند على 8- ژرژ آساطوریان فرزند سورن 9- عبداللّه‏ ترکمن فرزند فضل على 10- اسکندر فاتح فرزند غلامعلى که عموما به اتهام اقدام علیه امنیت کشور بازداشت هستند و زندانیان مذکور از عاملین اصلى واقعه مزبور بودند بازجویى هر یک به شرح برگ بازجویى اظهار مى‏دارند که کلیه زندانیانى که در این زندان مى‏باشند مدعى و متفق‏القول هستند که مسبب اصلى این واقعه زندانى به نام طیب حاج رضایى بوده که با کمک عده‏اى از اراذل و اوباش که تحت نفوذ وى هستند از جنوب شهر به قصد تخریب و آتش سوزى و حمله به مأمورین انتظامى و غارت کیوسکها و مغازه‏ها و بلیط فروشیهاى شرکت واحد رعب و ترس و وحشت فوق العاده در آن روز در تمام مردم تهران به وجود آورده و ما را بدون هیچ تقصیر و علتى که رهگذر بوده دستگیر و به زندان آورده‏اند و ما باید انتقام خود را ازاین جانى خون آشام بگیریم بازجویى به عمل آورده. علیهذا پرونده امرحاوى 11 برگ جهت رسیدگى بیشتر و هرگونه اقدامات قانونى به پیوست تقدیم مى‏گردد.

رئیس بازداشتگاه موقت- سروان محررى