«نظریه فرهنگی استاد مطهری» منتشر شد


2016 بازدید

«نظریه فرهنگی استاد مطهری» منتشر شد

کتاب نظریه فرهنگی استاد مطهری دربردارنده فصل‌هایی است که از نظر گونه هویت معرفتی، هم مرتبه نیستند، به گونه‌ای که این پژوهش به هر سه سطح بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی معطوف است؛ به این ترتیب که:

نخست: مبانی نظریه فرهنگی علامه مطهری، که در فصل اول بیان شده است، در سطح بنیادی قرار دارد؛ چرا که بر تکوّن و تولید یک انگاره معرفتی نو  پدید و ماهیتاً دینی در قلمرو فلسفه علوم اجتماعی دلالت دارد.

دوم: فرهنگ اسلامی؛ ماهیت، پویایی، فضیلت و کارکردها، تعاملات فرهنگ اسلامی و جامعه ایرانی، علل فرهنگی انحطاط تمدنی مسلمین و غرب و فرهنگ غربی، عناوین فصل های دوم، چهارم، پنجم و ششم هستند که جملگی در شمار تحقیقات توسعه‌ای هستند.

سوم: فصل سوم با عنوان حکومت دینی و مداخله در عرصه فرهنگ نیز مبحثی است که نتایج و رهاوردهای کاربردی به دنبال دارد.

هدف اصلی این کتاب عبارت از اکتشاف، ساختاربندی، و بسط نظریه فرهنگی استاد مطهری است.

همچنین کتاب «فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران» به قلم کمال اکبری در یک مقدمه، چهار بخش و چند فصل منتشر شده است.

در بخش اول مفاهیم، کلیات و روش تحقیق مورد توجه قرار می‌گیرد که این بخش در قالب سه فصل ارائه شده تا ضمن بررسی مفاهیم و کلیات، مباحث روشی نیز به طور مفصل بررسی شود؛ در بخش دوم تأثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران و در هم تنیدگی فقه سیاسی با نظم سیاسی جدید مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ و در بخش سوم تأثیر تأسیس جمهوری اسلامی ایران بر فقه سیاسی در قالب چهار فصل بررسی می‌شود؛ و نهایتاً بخش آخر به بررسی نظام سازی در فقه سیاسی بر اساس تجربه حکومت اسلامی اختصاص دارد.


فارس