رژه نظامیان از مقابل منزل امام خمینی در قم - 1358


2044 بازدید

رژه نظامیان از مقابل منزل امام خمینی در قم - 1358