رژه نظامیان از مقابل منزل امام خمینی در قم - 1358


1903 بازدید

رژه نظامیان از مقابل منزل امام خمینی در قم - 1358