رژه نظامیان از مقابل منزل امام خمینی در قم - 1358


1838 بازدید

رژه نظامیان از مقابل منزل امام خمینی در قم - 1358