روند اطلاع رسانی اخبار ساواک


2102 بازدید

روند اطلاع رسانی اخبار ساواک
بفرموده، کارمندان سرپرست نگهبان روز موظفند :

1ـ کلیه اخبار رویدادهاى بعد از ساعت خدمت هر روز را از فرماندارى نظامى تهران، سازمان تهران و نگهبانى اداره کل سوم دریافت و حداکثر تا ساعت 1730 برابر نمونه گزارش خبرى پیوست تنظیم و بطور خلاصه از طریق تلفنخانه ساواک بعرض تیمسار ریاست برسانند.

2ـ چنانچه تیمسار ریاست در منزل حضور نداشته باشند، از مراجعت معظم له با تماس تلفنى با نگهبانى ساختمان شیان آگاه و در اولین فرصت اخبار را باستحضار برسانند.

3ـ براى وقوف کامل از کلیه اخبار و رویدادهاى سطح شهر و کشور تماس مستمر خود را با منابع زیر حفظ نمایند :

الف ـ فرماندارى نظامى تهران ـ تلفن 859033

ب ـ سازمان تهران ـ تلفن :(1) کابل 657070 و 658080

(2) چهار شماره‏اى 2625 و 2656

پ ـ نگهبانى اداره کل سوم ـ تلفن 2650 و 2647

4ـ اخبار بعد از ساعت 1730 را در صورت ضرورت و اهمیت بلافاصله و در غیر آن بطور یکجا در ساعت 2030 تلفنى بعرض برسانند.

5ـ دستورالعمل پیامهاى تلفنى مقامات و شخصیتها در ساعات غیر خدمت کماکان به قوت خود باقى میباشد.

6ـ این نامه را به کارمند سرپرست نگهبان روز بعد تحویل و نامبرده را از چگونگى اجراى امر آگاه سازید.

رئیس دفتر ـ رفیعى

گیرندگان

1ـ مدیریت کل اداره سوم جهت استحضار و ابلاغ مراتب بکارمند نگهبان آن اداره، مستدعى است مقرر فرمایند کلیه اخبار ضرورى را بوسیله تلفن 2624 و یا با کابل 234027 باطلاع کارمند سرپرست نگهبان ساواک برسانند.

2ـ سازمان اطلاعات و امنیت تهران پیرو مذاکرات تلفنى جهت استحضار و ابلاغ مراتب بکارمند نگهبان آن سازمان و ارسال اخبار بکارمند نگهبان ساواک وسیله تلفنهاى مشروحه بالا. مفاد موارد فوق به افسران نگهبان بایگانى شود. دفتر 9/11/579167/301بفرموده فتوکپى جهت ابلاغ بکلیه کارمندانی که عهده ‏دار بایگانى اداره کل سوم میگردند به ریاست اداره ایفاد میگردد.

رئیس دفتر اداره کل سوم ـ رضائى1ـ منظور سپهبد ناصر مقدم است.

* امروز (9/11/57) بختیار در مصاحبه مطبوعاتى خود در مورد ساواک هم اظهار نظر کرد و گفت که لایحه انحلال آن را به مجلس شوراى ملى داده و انتظار دارد تا سه روز آینده به تصویب برسد و براى تصویب نهایى به مجلس سنا برود. (کیهان، ش 10624، ص 2) اما بختیار نه تنها ساواک را حفظ کرد بلکه از تضعیف آن نیز جلوگیرى نمود که در سندهاى روزهاى آتى بدان اشاره خواهد شد.