جلسات قمار شاهنشاهی در کاخ اشرف


1415 بازدید

جلسات قمار شاهنشاهی در کاخ اشرف
موضوع : دربار شاهنشاهىشماره : 2ـ 3ـ 5140جلسات قمار دربار شاهنشاهى که قبلاً در کاخ اختصاصى بر قرار مى‏شد مدتى است که به کاخ والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوى منتقل گردیده و روزهاى چهارشنبه هر هفته اعضاء خاندان جلیل سلطنتى پس از صرف ناهار تا پاسى از شب به بازى مشغول مى‏گردند و در جلسه روز چهارشنبه 8/11/37 نیز والاحضرت شاهپور محمودرضا(1) مبلغ 5/2 ملیون [میلیون] ریال باخته‏اند.

1ـ محمود رضا پهلوى برادر ناتنى محمدرضا و نهمین فرزند رضا شاه روز 12 آبان 1305 متولد شد. مادرش عصمت الملوک دولتشاهى دختر مجلل الدوله نواده فتحعلى شاه قاجار بود. وى پس از اخذ فوق لیسانس در رشته صنعتى و اقتصاد از دانشگاه میشیگان، به ایران بازگشت. ریاست عالیه سازمان شاهنشاهى نظارت و بازرسى عمران جنوب و همچنین ریاست هیأت امناى دانشگاه کشاورزى مازندران را به او داده بودند. او با این دستاویز اغلب به استانهاى هرمزگان، بوشهر و مازندران سفر و به امور مربوط رسیدگى مى‏کرد. وى مدتى داماد منوچهر اقبال بود. [ر. ک. اشرف در آیینه بدون زنگار، جلد دوم، خسرو معتضد.ـ تهران: نشر البرز، 1376 ص 691]