اشاره


878 بازدید

 

روز  دهم شهریور 1295 تشکیلاتی به نام «کمیته مجازات» به طور مخفی تشکیل شد تا اشخاص را ترور کند. این کمیته عنوان گروهی بود با مشی قهرآمیز که 10 سال پس از انقلاب مشروطیت شکل گرفت و می‌خواست از طریق اعمال خشونت به آرمان‌های خود دست یابد. به همین دلیل عده زیادی از آدمکشان حرفهای را نیز اجیر کرده بود.
  کمیته مجازات عمری بیش از دو سال نداشت و با اعدام سران آن در شهریور 1297 به عمر کوتاه مدت و پر جنایت آن خاتمه داده شد. مجموعه حاضر در برگیرنده گزیده ای از مقالات منتشر شده در مطبوعات راجع به کمیته مجازات ، علت تاسیس، عملکرد و فروپاشی آن است. امید که مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گیرد.