ششم دی ماه 1307 تصویب قانون متحد‌الشكل شدن لباس

تصویب هزار تومان در هیات دولت برای تامین لباس متحدالشکل فقراء

تهیه لباس برای فقرای مشهد در اجرای قانون تغییر لباس


در ششم دی ماه 1307 مجلس قانون متحد‌الشکل شدن لباس را تصویب کرد . رضاخان زمانی که به پادشاهی رسید، بدین خیال که عقب ماندگی ایران را تنها باید به تقلید از جامعه غربی جبران کند، مردم ایران را مجبور کرد تا لباس‌های متحد الشکل بپوشند.


موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
تصویب هزار تومان در هیات دولت برای تامین لباس متحدالشکل فقراء

لباس‌ متحد الشکل


لباس متحدالشکل


لباس‌ متحد الشکل


لباس‌ متحد الشکل