مقاومت همه جانبه شهید محمد بخارایی در برابر ماموران امنیتی ساواک


متن کتاب:

تاریخ سند: 1 بهمن 1343

موضوع : سوء قصد بنخست وزیر (حسنعلی منصور)

متن سند:

مقارن ساعت 10:00 روز جاری (1 /11 /43) پسر بچه ای که تا کنون هویت وی روشن نگردیده مقابل مجلس شورایملی نسبت به آقای منصور نخست وزیر سوء قصد1 مینماید که بلافاصله دستگیر میشود.

ضارب که ظاهرا لال2 بنظر میرسد تا کنون در این مورد اظهاری نکرده است.

هر گونه اطلاع3 در اینمورد متعاقبا باستحضار خواهد رسید.

پوشه اطلاعیه یک نسخه باداره یکم عملیات ارسال شد ضمنا هر گونه اقدامات توسط اداره نامبرده انجام میشود در پرونده حسنعلی منصور 1م ـ ن بایگانی شود.

بجای رئیس بخش 322 رشیدی

توضیحات سند:

1ـ حسنعلی منصور از اسفند 42 تا اول بهمن 43 به مدت کمتر از یکسال نخست وزیر بود.

حزب ایران نوین را بر اساس کانون مترقی بنا نهاده بود.

اولین گام را با تصویب کاپیتولاسیون برداشت و در جهت حفظ امنیت، فرمول حساب شده تبعید امام را به اجرا در آورد.

او در اول بهمن ماه 43 هنگامی که با غرور تمام به مجلس میرفت ، مقابل مجلس هدف گلوله شهید محمد بخارائی قرار گرفت.

2ـ از این گزارش بدست می آید که شهید بخارایی با سرسختی و پایداری در برابر ماموران ، از هر گونه پاسخگویی در مورد خود و دیگران خودداری کرده است؛ تا آنجا که مقامات امنیتی او را «لال» پنداشته اند!

 3ـ یکی از همکاران ساواک بنام معظمی در تاریخ 10 /11 /43 شایعات پیرامون اعدام انقلابی منصور را به شرح زیر گزارش کرده است: میگویند پس از ترور نخست وزیر از طرف افراد ناشناس به بعضی از منازل رجال و اولیای امور تلفن می شود و آنها را تهدید به قتل می کنند از جمله گفته می شود به منزل وزیر دادگستری، شهردار تهران و آقای نخست وزیر تلفن های تهدیدآمیزی شده است.

میگویند در دانشگاه تهران و در روی تخته سیاه بعضی از کلاسهای دانشکده ها پس از ترور نخست وزیر نوشته اند که «قتل منصورا قتل اللّه ناصرا» میگویند محمد بخارایی از روز شنبه دست به اعتصاب غذا زده و تا کنون هر چه از وی سئوال شده صلوات فرستاده و نام آیت الله خمینی را جاری نموده است.


مقاومت همه جانبه شهید محمد بخارایی در برابر ماموران امنیتی ساواک