درخواست کمیته عالی عرب فلسطین از دولت ایران


تاریخ سند: ۱۲ مرداد ۱۳۲۷

از: سفارت کبرای شاهنشاهی ایران - قاهره

به: وزارت امور خارجه

از اداره انتشارات و مطبوعات کمیته عالی عرب فلسطین در قاهره مقداری عکس و نشریه‌های تبلیغاتی به ضمیمه نامه‌ای به این سفارت رسیده است که در آن تقاضا کرده‌اند عکسها و نشریات مزبور را به وسیله اداره کل تبلیغات ایران بین نمایندگان مجلس شورای ملی و آقایان علماء و روحانیون و مدیران جراید تقسیم نمایند.

چون ارسال تمام نشریه‌ها در حدود سه لیره هزینه داشت فقط ۱۵ نسخه از هر یک از نشریه‌ها را با عکسهای ارسالی به ضمیمه ارسال می‌دارد که به وسیله اداره کل تبلیغات یا به هر نحوی که صلاح دانند بین مدیران جراید تقسیم فرمایند و چنانچه به ارسال مقادیر دیگری از نشریه‌های مزبور احتیاج دارند که مطابق تقاضای کمیته مزبور بین اشخاصی که معین نموده‌اند تقسیم نمایند، مرقوم فرمایند که فرستاده شود.

رونوشت نامه کمیته عالی عرب فلسطین و ترجمه آن نیز برای مزید استحضار به ضمیمه فرستاده می‌شود. کاردار

***

کمیته عالی عرب فلسطین - قاهره

شماره ۲۱۳۴

اداره مطبوعات و انتشارات

به تاریخ ۲۶ رمضان ۱۳۶۷(۲ اوت ۱۹۴۸)

جناب آقای کاردار سفارت کبرای شاهنشاهی ایران-قاهره

پس از تقدیم درود و احترام، با کمال احترام ۳۵۰ نسخه از کتابچه‌ای را که محتوی فتاوای مختلف راجع به وجوب جهاد مقدس مذهبی راجع به فلسطین می‌باشد، به ضمیمه تقدیم می‌دارد که به وسیله اداره کل تبلیغات در تهران بر نمایندگان مجلس شورای ملی و نامه‌نگاران و روحانیون و رجال ایران توزیع نمایند. ۱۶۰ نسخه هم از گزارش کمیته عالی عرب راجع به وضعیت بیت المقدس و نامه رئیس کمیته نامبرده به جناب دبیرکل جامعه عرب در این باب به ضمیمه فرستاده می‎شود که لطفاً به آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی ایران توزیع کنند.

علاوه بر این عکسهایی از عملیات فجیعی که تبهکاران یهودی در حرم بیت المقدس که نخستین قبله و سومین مسجد مقدس اسلام است نموده‌اند و خرابی‌هایی را که در آن حرم نموده و زیا‌نهایی که به آثار گرانبهای آن وارد آورده، به ضمیمه فرستاده می‌شود که به وسیله اداره تبلیغات، آنها را بین علماء و روحانیون محترم و نمایندگان مجلس شورای ملی و نامه‌نگاران تقسیم کنند.

با تقدیم احترامات فائقه

رئیس اداره مطبوعات و انتشارات - دکتر یعقوب خوری


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
درخواست کمیته عالی عرب فلسطین از دولت ایران