واکنش دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک نسبت به رحلت آیت الله مصطفی خمینی


ساعت 11/30 روز 36/08/08 [1356] یک برگ اعلامیه مضره دست نویس مبنی بر دعوت دانشجویان باعلام دو دقیقه سکوت بخاطر بزرگداشت فوت سید مصطفی خمینی فرزند روح اله خمینی در سالن غذاخوری پلی تکنیک نصب گردیده بود. متعاقب آن ساعت 1230 روز 36/8/08 [1356] حدود 400 نفر از دانشجویان که جهت صرف غذا در محل مزبور اجتماع نموده بودند مبادرت به دو دقیقه سکوت نموده اند.
ارزیابی خبر : خبر صحت دارد
اقدامات انجام شده :
1-    مراتب به نخست وزیری وزارت علوم و آموزش عالی اعلام گردید.
2-    اعلامیه مزبور ضبط و اقدامات لازم به منظور شناسایی و دستگیری تهیه کنندگان آن بعمل آمده است.


واکنش دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک نسبت به رحلت آیت الله مصطفی خمینی