جدایی بحرین از ایران


1825 بازدید

جدایی بحرین از ایران از چپ به راست، سر ویلیام لوییس ، شیخ عیسی بن سلمان اولین پادشاه بحرین و ویلتشایر قونسول انگلیس در روز تاجگذاری شیخ عیسی بن سلمان