بیوگرافی جمشید آموزگار


2268 بازدید

بیوگرافی جمشید آموزگار
آموزگار

جمشید

4تیر1302

تهران

حبیب اله

13/5/1330

فرزندندارم

ph.D

(دکترا)

وزیردارائى

تاریخچه مختصرى از دوران

تحصیلى دبستان ترغیب ـ گواهى نامه شش ساله ابتدایى ـ دبیرستان

ایرانشهر ـ دیپلم علمى شرکت ازاد در امتحانات ـ دیپلم ادبى

دانشکده فنى تهران ـدانشکده حقوق در یکزمان ـ پایان دو سال

تحصیل در هر دو دانشکده ـ دانشگاه cornellامریکا ـ لیسانس

حقوق ـ دانشگاه واشنگتن امریکا ـ درجه ماستر در مهندسى ـ

دانشگاه cornell امریکا ـ درجه دکترا (ph.D)مشاغل ادارى که تاکنون داشته

ایدرئیس‏اداره مهندسى بهداشت ـ معاون مدیر بهداشت ـ معاون

وزارت بهدارى ـ وزیر کار ـ وزیر کشاورزى ـ وزیر بهدارى ـ وزیر

دارائىمسافرتها و یا ماموریتهائى که در

داخل و یا خارج از کشور

داشته‏ایدرئیس هیات نمایندگى ایران در سازمان بهداشت جهانى ـ رئیس

هیات نمایندگى ایران در سازمان خواربار ـ کشاورزى جهانى ـ

رئیس هیات نمایندگى ایران در سازمان بین‏المللى کار ـ رئیس

هیات نمایندگى ایران در بانک بین‏المللى و صندوق بین‏المللى

پول رئیس هیات نمایندگى ایران در اوپک (opec)

ـ رئیس کمیسیون مشورت امور ادارى و استخدامى ـ سازمان ملل

متحد