تصاویری از حضور صدام در ایران در فروردین 1354


1619 بازدید

تصاویری از حضور صدام در ایران در فروردین 1354


1384

1384

1384

1384