تصاویری از حضور صدام در ایران در فروردین 1354


3179 بازدید

تصاویری از حضور صدام در ایران در فروردین 1354