احداث ساختمان فراماسونری در شهریار تهران‌


2076 بازدید

برای احداث ساختمان فراماسونری در اطراف شهریار تهران جمعاً مبلغ 9 میلیون تومان هزینه برآورده شده که از آن مبلغ 4 میلیون تومان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر اعطا و دو میلیون تومان آقای امیرعباس هویدا نخست‌وزیر داده‌اند و پانصد‌هزار تومان مرحوم جمشید یگانگی پرداخت نموده بودند و هنگامی که آقای شریف‌امامی موضوع را به عرض شاهنشاه می‌رساند ـ می‌فرمایند همه اعضا پولدارند و بایستی کمک کنند لذا کمیسیونی با شرکت آقای علی مرندی و مصطفی تجدد و کاظم کورس و گلشائیان و چند نفر دیگر جهت جمع‌آوری بقیه پول تشکیل یافته است.
نظریه یکشنبه ـ می‌توان به صحت گزارش شنبه اعتماد نمود . ـ پرورش
نظریه چهارشنبه ـ نظریه یکشنبه تأیید می‌گردد.


احداث ساختمان فراماسونری در شهریار تهران‌