رفتار بازرگان تحت مراقبت ساواک


2728 بازدید

رفتار بازرگان تحت مراقبت ساواک
گزارش

تاریخ 12/6/39

شماره 3 ـ ب ـ 200 بخش 2

محترما معروض مى‏دارد. مقرر گردید اعمال و رفتار مهندس بازرگان براى مدتى تحت مراقبت قرار گیرد. در اجراى امر از تاریخ 10/6/39 در این مورد اقدام و نتیجه به شرح زیر معروض مى‏گردد. 1ـ روز پنجشنبه 10/6/39 از ساعت 1530 الى 1940 از منزل سوژه (کروکى پیوست) مراقبت ولى رفت و آمد مشاهده نگردید. 2ـ ساعت 745 روز جمعه 11/6/39 جوانى قد بلند به سن تقریبى 28 الى 33 سال سفید رو، چشم و ابرو مشکى موى سر صاف و مشکى به منزل سوژه داخل شد. ساعت 820 شخصى به مشخصات قد متوسط. موى سر مشکى. به سن تقریبى 38 الى 43 سال داراى عینک دودى پس از پرسیدن آدرس منزل از بقال سر کوچه به منزل سوژه رفت. در ساعت 1020 شخصى به مشخصات سن در حدود 50 الى 55 سال. موى سر سفید وسط سر طاس لاغر اندام قد نسبتا کوتاه در قسمت چانه داراى ریش که حدس زده مى‏شد سوژه باشد به اتفاق سه نفر دیگر از منزل خارج و با عجله به خیابان آمل آمده بوسیله اتومبیل شخصى شماره 30524 38ط که آنجا متوقف بود سرعت عجیبى از خیابان حقوقى به خیابان ثریا رفتند و تعقیب به‏علت حرکت سریع اتومبیل و علامت چراغ قرمز مقدور نگردید. در ساعت 1655 شخصى که حدس زده مى‏شد سوژه باشد به اتفاق جوانى به مشخصات قد متوسط. چشم و ابرو مشکى سن در حدود 25 سال سفید رو و خوش سیما و یک زن به سن 32 سال قد بلند نسبتا چاق، بى حجاب و یک دختر بچه خردسال از منزل خارج به وسیله اتومبیل سوارى شماره 2744238ط که خود سوژه رانندگى آن را به عهده داشت به توقفگاه خاقانى رفته اتومبیل را در آنجا گذاشته بوسیله تاکسى به ایستگاه راه آهن رفتند سر ساعت 1720 سوژه به اتفاق سه نفر همراهان خود وسیله قطار تهران ـ مشهد به سوى مشهد حرکت نمود.12/6/39

هویت و مشخصات صاحب ماشین معلوم شود.

* از : ساواک تهران

به : ساواک مشهد

تاریخ : 14/6/39

شماره : 22255

آقاى مهندس بازرگان از مسئولین جبهه باصطلاح ملى در ساعت 1720 با قطار به مشهد عزیمت کرده دستور دهید اعمال و رفتار نامبرده را از هر جهت تحت مراقبت قرار داده و نتیجه را گزارش دهید. ـ سپهبد بختیار

3366 ـ 14/6/39

* از : مشهد

به : تهران

تاریخ :20/6/39

شماره : 4933شماره پیروى عطفى: 3366ـ

14/6/39آقاى مهندس بازرگان در ساعت 30/17 روز نوزده با واگن درجه 1 به تهران عزیمت گزارش اقامت وى در مشهد پستى متعاقبا تقدیم مى‏گردد بطور کلى در مدت توقف با عناصر و افراد وابسته به جبهه به اصطلاح ملى تماس و فعالیت‏هائى داشته.

509ـ20/6/39 آرشام بخش 1

به‏عرض تیمسار ریاست ساواک رسیده است آقاى لیقوانى دستور بگیرند. محترما بعرض مى‏رساند. 22/6/39

* خیلى محرمانه

ریاست دایره 4 بفرموده مهندس بازرگان که مورخه 19/6/39 از مشهد مراجعت کرده است کماکان اعمال و رفتارش تحت مراقبت قرار گرفته و نتیجه اعلام شود تا بعرض برسد.

در دفتر دائره 4 ثبت شد.

24/6/39 فعلاً تا حصول بایگانى شود. صمصامى.

ضمنا پس از مدتى یادآورى 24/6/39