آیت الله گلپایگانی : این دولتیها بعد از آقاى خمینى دماغشان به خاک مالیده شد


2001 بازدید

آیت الله گلپایگانی : این دولتیها بعد از آقاى خمینى دماغشان به خاک مالیده شد
موضوع : آیت‏اله گلپایگانىشماره : 1622/21 تاریخ 4/4/48

در ساعت 11 روز 2/4/48 آیت‏اله گلپایگانى در منزل خود به شخصى ناشناخته که مریض وى فوت شده بود اظهار مى‏دارد بیمارستان ما اجازه دولتى ندارد و در واقع مجاز نیست و امتیاز هم نداریم لذا ما خیلى مراقب هستیم که در بیمارستان ما کسى فوت نکند زیرا با چنین اتفاقى اسباب زحمت فراهم مى‏شود خصوصا اینکه ما رقیب هم داریم گلپایگانى اضافه کرد اوضاع با ما مساعد نیست این دولتیها بعد از آقاى خمینى به وجودیات ایراد مى‏گیرند کم کم به عدمیات هم اعتراض مى‏کنند و مى‏گویند چرا با ما همصدا نمى‏شوید آخر ما که صدا نداریم که با آنها همصدا شویم و افزود این دولتیها بعد از آقاى خمینى دماغشان به خاک مالیده شد و به ما جواز نمى‏دهند و با ما موافق نیستند و ما در بیمارستان پرستار نداریم مستخدم منزلمان را بردیم آنجا و فقط از بیمارستان پیراهن سفید پوشیدن را بلد است. در این اثناء به گلپایگانى اطلاع مى‏دهند که ایوب واعظى آمده شهریه مى‏خواهد گلپایگانى اظهار مى‏دارد اگر جزو دارالترویج1 نیست به او شهریه بدهید.

نظریه منبع : نظرى ندارد. نظریه رهبر عملیات : مفاد گزارش صحیح است آقاى گلپایگانى از هر فرصتى جهت انتقاد از دستگاه بهره‏بردارى نموده و سعى دارد مراجعین به منزلش را با خود همصدا سازد. مرشد نظریه امنیت داخلى : مفاد گزارش مورد تأیید. به طورکلى اظهارات گلپایگانى عموما جنبه انتقاد از دولت را دارد و همه جا و نزد همه کس این اعتراضات را مى‏کند. در مورد بیمارستان وى و عدم جواز به موقع نسبت به تضعیف وى مى‏توان اقدام نمود ضمنا نامبرده مخالفت شدیدى با طلاب دارالترویج اوقاف دارد. روحانى1ـ رژیم شاه در جهت تضعیف بنیادهاى دینى و اعتقادات مردم به روشهاى گوناگون دست مى‏زد که یکى از آن روش‏ها،معرفى و تبلیغ دین مطابق سیاست‏هاى دربار پهلوى بود. اهداف دارالترویج از همان ابتدا براى روحانیون آگاه ایران روشن بود و لذا به شدت با آن به مخالفت پرداختند و عملاً این حرکت رژیم شاه را خنثى کردند. ضمن آن که افرادى که در این مکانها مى‏رفتند پول‏پرستانى بودند که جز سوءاستفاده مالى کارى نداشتند و چون در میان مردم پایگاهى نداشتند مورد نفرت واقع مى‏شدند. براى توضیح بیشتر به اسناد 2708/21 ـ 7/7/47 و 17/7/47 و 3235/21 ـ 12/8/47 و 3365/21 ـ 25/8/47 و 3753/21 ـ 13/9/47 و 4081/21 ـ 10/10/47 و 172826/2 ه ـ 11/10/47 و 1203/21 ـ 1/3/48 و... رجوع کنید.