عدالت شاهانه


1964 بازدید

عدالت شاهانه
عدالت شاهانه
تاریخ: 24/6/43
موضوع: دکتر علی‌آبادی

دکتر علی‌آبادی دادستان کل سه روز قبل درمنزل خود به یکی از دوستانش اظهار داشته در حدود دو سال قبل فرمانفرمائیان در جاده پهلوی چون در حال مستی اتومبیل میرانده است مرتکب قتل چهار نفر کارگر که در کنار جاده منتظر اتوبوس بوده‌اند می‌شود این شخص مایل بوده در دادگستری، مجازات او فقط دو ماه زندان قابل خرید تعیین شود که اصولاً زندانی هم نشده و بنام اینکه تقصیر متوجه مقتولین است او را از مجازات قانونی معاف دارند.
علی‌آبادی اضافه کرده من زیر بار توصیه‌ها و فشاری که از خارج به من وارد می‌شد نرفتم و این شخص متوسل به والاحضرت اشرف پهلوی گردید. چند بار از طرف والاحضرت اشرف به من پیغام فرستاده شد که این پرونده را به نفع فرمانفرمائیان مختومه سازم من زیر بار نرفتم و روزی والاحضرت مرا احضار فرمودند که به کاخ ایشان رفته و در خصوص این پرونده با من مذاکره نمایند. من چون نمی‌خواستم نظر والاحضرت را رد کنم و در عین حال مایل نبودم خون بی‌گناهان پایمال شود، به نام اینکه صبح‌ها در دادگستری کار دارم و بعد‌ازظهرها در دانشگاه درس می‌دهم از رفتن به حضور والاحضرت خودداری کردم و همین امر موجب شد با سعایت علیه من نزد مقام سلطنت مرا که عالی‌ترین مقام قضائی را در اختیار داشتم به گناه طرفداری از مظلومین از کار برکنار کردند.
دکتر علی‌آبادی اضافه نموده هر یک از مقامات متنفذ مملکت که مرتکب اعمال اخلاقی می‌شوند با واسطه‌‌هایی پای خاندان سلطنت را به میان می‌کشند تا از نفوذ دربار برای صدور آرائی در دادگستری به نفع خویش استفاده کنند و اگر قاضی به پیروی از عدالت زیربار این اعمال نفوذ‌ها نرود به او تهمت سیاسی می‌زنند و دردسرهایی برای او ایجاد می‌شود و اگر قضات جوان انتقادی از دربار دارند ناشی از اعمال نفوذ بعضی از افراد خاندان سلطنت است وگرنه عموماً نسبت به شخص شاهنشاه دلبستگی و علاقه‌مندی کاملی دارند.
روی پرونده م و جلد 7 طی شماره 21435 / 322 ـ 26/4/43 به سازمان امور همگانی ارسال شده روی پرونده دکتر احمد علی‌آبادی فرزند فتح‌ الله بایگانی شود. 28/6/43
رئیس بخش 322ـ رشیدی
گیرندگان: سازمان امور همگانی ساواک جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی.


تاریخ: 24/6/43
موضوع: دکتر علی‌آبادی

دکتر علی‌آبادی دادستان کل سه روز قبل درمنزل خود به یکی از دوستانش اظهار داشته در حدود دو سال قبل فرمانفرمائیان در جاده پهلوی چون در حال مستی اتومبیل میرانده است مرتکب قتل چهار نفر کارگر که در کنار جاده منتظر اتوبوس بوده‌اند می‌شود این شخص مایل بوده در دادگستری، مجازات او فقط دو ماه زندان قابل خرید تعیین شود که اصولاً زندانی هم نشده و بنام اینکه تقصیر متوجه مقتولین است او را از مجازات قانونی معاف دارند.
علی‌آبادی اضافه کرده من زیر بار توصیه‌ها و فشاری که از خارج به من وارد می‌شد نرفتم و این شخص متوسل به والاحضرت اشرف پهلوی گردید. چند بار از طرف والاحضرت اشرف به من پیغام فرستاده شد که این پرونده را به نفع فرمانفرمائیان مختومه سازم من زیر بار نرفتم و روزی والاحضرت مرا احضار فرمودند که به کاخ ایشان رفته و در خصوص این پرونده با من مذاکره نمایند. من چون نمی‌خواستم نظر والاحضرت را رد کنم و در عین حال مایل نبودم خون بی‌گناهان پایمال شود، به نام اینکه صبح‌ها در دادگستری کار دارم و بعد‌ازظهرها در دانشگاه درس می‌دهم از رفتن به حضور والاحضرت خودداری کردم و همین امر موجب شد با سعایت علیه من نزد مقام سلطنت مرا که عالی‌ترین مقام قضائی را در اختیار داشتم به گناه طرفداری از مظلومین از کار برکنار کردند.
دکتر علی‌آبادی اضافه نموده هر یک از مقامات متنفذ مملکت که مرتکب اعمال اخلاقی می‌شوند با واسطه‌‌هایی پای خاندان سلطنت را به میان می‌کشند تا از نفوذ دربار برای صدور آرائی در دادگستری به نفع خویش استفاده کنند و اگر قاضی به پیروی از عدالت زیربار این اعمال نفوذ‌ها نرود به او تهمت سیاسی می‌زنند و دردسرهایی برای او ایجاد می‌شود و اگر قضات جوان انتقادی از دربار دارند ناشی از اعمال نفوذ بعضی از افراد خاندان سلطنت است وگرنه عموماً نسبت به شخص شاهنشاه دلبستگی و علاقه‌مندی کاملی دارند.
روی پرونده م و جلد 7 طی شماره 21435 / 322 ـ 26/4/43 به سازمان امور همگانی ارسال شده روی پرونده دکتر احمد علی‌آبادی فرزند فتح‌ الله بایگانی شود. 28/6/43
رئیس بخش 322ـ رشیدی
گیرندگان: سازمان امور همگانی ساواک جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی.