اشغال بخش کنسولی سفارت ایران در بن


1528 بازدید

اشغال بخش کنسولی سفارت ایران در بن
اشغال قسمت کنسولى سفارت شاهنشاهى ایران در بن ـ آلمان غربى

توسط اعضاء اتحادیه انجمن‏هاى اسلامى دانشجویان در اروپا ساعت 1200 روز 27/10/57 حدود 30 نفر از دانشجویان ایرانى وابسته به «اتحادیه انجمنهاى اسلامى دانشجویان در اروپا» بتدریج به قسمت کنسولى سفارت شاهنشاهى ایران در بن وارد و سپس بطور دستجمعى ضمن دادن شعار علیه رژیم ایران و بطرفدارى از آیت‏اله خمینى، اقدام به پائین آوردن تمثالهاى شاهنشاه آریامهر نموده و با انجام خرابکارى، عکسهائى از آیت‏اله خمینى و پوسترهائى که با خود آورده بودند به دیوارهاى کنسولگرى نصب و نوشته تابلوى سفارت شاهنشاهى را به «جمهورى اسلامى» تغییر دادند. در این هنگام حدود یکصد نفر پلیس بمنظور خارج ساختن اشغال‏کنندگان از محوطه سفارت در محل حاضرلیکن سفیر اجازه چنین عملى را نداده و شخصا با اشغال‏کنندگان وارد مذاکره میشود. اشغال‏کنندگان خواسته‏هاى خود را که از جمله تغییر نام سفارت شاهنشاهى به «جمهورى اسلامى»، نصب عکسهاى آیت‏اله خمینى بجاى تمثالهاى شاهنشاه آریامهر و حضور افرادى از آنان بعنوان نمایندگان آیت‏اله خمینى جهت کنترل و حفاظت اسناد موجود بود به سفیر اعلام مینمایند و پس از تماس با محل اقامت خمینى در پاریس و مذاکره تلفنى سفیر با تهران طى یادداشتى که سفیر بتظاهرکنندگان تسلیم مینماید تقبل میکند که حفاظت و کنترل اسناد را خود وى شخصا بنمایندگى از طرف خمینى انجام خواهد داد. آنگاه تظاهرکنندگان پس از 6 ساعت اشغال کنسولگرى، محل را ترک و عکسها و پوسترهائى را که با خود آورده بودند مجددا همراه میبرند.1

ارزیابى خبر :

خبر صحت دارد.

اقدامات انجام شده : مراتب به نخست وزیرى منعکس گردیده است.

1ـ سفیر ایران در بن هوشنگ امیر فکرى بود. این خبر در جراید هم چاپ شد اما جزئیات ذکر شده در سند بیشتر از آن چیزى است که در روزنامه‏ها درج گردید.