خرید «شناسائی سیاسی»!


1664 بازدید

خرید «شناسائی سیاسی»!
شناسایی اسرائیل از طرف ایران
پس از شناسائی دولت اسرائیل به طور «دوفاکتو» از طرف دولت ایران، دولت اسرائیل همه ماهه مبلغ دو میلیون تومان برای تبلیغ توسط آقایان گلشائیان و علی وثوق و احمد آرامش خرج می‌کند که در پس پرده آقای مهندس شریف امامی رئیس مجلس سنا هم در آن دخالت دارد به طوری که منبع اظهار نموده در مسافرت اخیر مهندس شریف‌امامی به اسرائیل چهار میلیون تومان به او پرداخت گردیده که ترتیب شناسایی دولت اسرائیل را بدهد