اظهارات دکتر مسعود حجازى


1580 بازدید

اظهارات دکتر مسعود حجازى
شماره : 813/20 الف تاریخ 20/1/1343چند روز قبل آقاى دکتر مسعود حجازى عضو جبهه ملى در یک صحبت در مورد آزادى آقاى خمینى1 اظهار داشت علت آزادى خمینى را نمیدانم ولى آزاد شدن او از نظر موقعیت سیاسى خیلى به نفع جبهه ملى میباشد آقاى خمینى هیچ نوع ارتباطى با جبهه ملى نداشت و ندارد ولى چون مردم کشور از نظر مذهبى تعصبى نسبت به ایشان دارند و علاقمندى نشان میدهند لذا ما میتوانیم با نزدیکى به او اظهار علاقه مردم به نفع خود استفاده کنیم و مردم را بیشتر متشکل نمائیم.

دکتر حجازى در مورد وضع جبهه و سکوت اخیر اظهار نمود در گذشته ما برخورد عجیبى با دستگاه داشتیم بدین معنى که دستگاه ما را تهدید میکرد که هرکس تظاهر نماید با نیروى دولت روبرو خواهد شد و ما هم عیلرغم آن نیرو به خیابانها مى‏آوردیم در نتیجه لازم بود که ما مسلحانه با قواى دولت روبرو شویم ولى چنین برنامه‏اى نداشتیم و نمیتوانستیم داشته باشیم زیرا مردم از تظاهرات مسلحانه استقبال نمیکردند و ما هم آن نیرو و قدرت را نداشتیم اکنون هم مردم انتظار دارند تظاهرات سابق ادامه یابد ولى آن راه از نظر تاکتیک اشتباه بود و کسانیکه آن راه را رفتند نتیجه‏اش را دیدند و اکنون در زندان میباشند و مردم هم از آنها حمایت نکردند بدین جهت ما سکوت کردیم تا فکرى بیشترى در این موارد بنمائیم در گذشته ما خیلى سعى کردیم رهبران جبهه ملى را معتقد به روش تشکیلاتى کنیم ولى نتوانستیم اما در اثر گذشت زمان توانستیم این فکر رادر آنان به وجود آوریم و موفق شدیم فعلاً شخصیتهائى که از نظر سیاسى مورد تنقید عموم مردم و حتى جهانیان هستند از حزب ایران جدا کنیم. ما تشکیلات آینده را از افراد صددرصد مطمئن انتخاب خواهیم کرد و سازمانها را خیلى کوچک به وجود مى‏آوریم که اگر افراد ناصالح در بین آنان وجود داشته باشد زودتر شناخته شوند و از افراد مطابق مسئولیتشان کار خواهیم خواست.

گیرندگان : اداره کل سوم بخش 312 (2 نسخه)

مراتب در بولتن اخبار روز 23/1/42 درج گردید

به پرونده 1050ک ضمیمه و بایگانى شود

1ـ به دنبال سخنرانى حضرت امام خمینى در 13 خرداد 1342 که در سخنان مبسوطى پاسخ اظهارات شاه در سفرش به قم را داد. صبح روز 15 خرداد امام دستگیر شد و انعکاس خبر در میان مردم منجر به برپایى تظاهرات گسترده خودجوشى در تهران و قم شد. جبهه ملى از این فرصت ایجاد شده هم نتوانست استفاده کند و به جاى اقدام در جهت حرکت‏هاى مردمى خود را کنار کشید که این مسئله محبوبیت باقیمانده آنان در میان بازاریان و مذهبیون را از بین برد. در این میان نهضت آزادى با اعتقاد به عنصر اسلام در مبارزات سیاسى و اجتماعى ارتباط نزدیکى با روحانیون داشت. نشریات و بیانیه‏هاى نهضت آزادى پس از 15 خرداد، این حرکت با نام «قیام مقدس» در دفاع از مذهب و آزادى مورد ستایش قرار مى‏دهد و 15 خرداد در نمایش پایگاه اجتماعى روحانیون و «بت شکن کبیر ـ آیت‏اللّه‏ خمینى» معرفى مى‏کند تا آنجا که مى‏نویسد «پیکار تاریخى و هیجان‏انگیز نیمه خرداد 42 تجسم درخشان آرمانى بود که طى سالها مبارزه زیر پرچم مقدس نهضت ملى ایران در دل مى‏پروراندیم». براى اطلاعات بیشتر به تاریخ شفاهى انقلاب اسلامى و زندگى نامه سیاسى مهندس بازرگان نشر مرکز تهران 74 مراجعه شود.