توزیع نفت میان نیازمندان به دستور [امام] خمینی


1632 بازدید

توزیع نفت میان نیازمندان به دستور [امام] خمینی
تلفنگراماز ساعت 1000 روز جارى جمعیتى حدود 20000 نفر از نقاط مختلف شهر و از طریق خیابان تهران و جلو فرماندارى نظامى به طرف میدان فرح راهپیمائى و مبادرت بدادن شعارهاى مضره و اسائه ادب‏آمیز مینمایند که مامورین انتظامى با تیراندازى هوائى و پرتاب گاز اشک‏آور درصدد متفرق نمودن آنان میباشند ضمنا سیداحمد کلانتر ظرف چند روز اخیر فعالیتهاى گذشته خود را تشدید و از جمله گردانندگان چنین تظاهراتى میباشد و از طریق فرماندارى نظامى اقدامات لازم در

جریانست.1

2ـ از طرف پاره‏اى از طرفداران خمینى اقداماتى بمنظور توزیع نفت بینپاره‏اى از اهالى نیازمند در جریانست و تاکنون به چند مورد توزیع نفت برخورد شده و وانمود مینمایند که توزیع نفت بدستور خمینى صورت میگیرد. استحضارا معروض

باصرى‏نیا

گیرنده ـ امیرى

گوینده ـ هلاکوئى ساعت1310 ـ 14/10/571ـ تظاهرات امروز (14/10/57) قم که از خیابانهاى آذر و چهارمردان شروع شد، جهت تشییع جنازه یکى از شهداى قم بود که دیروز تیر خورد. قرار بود پیکر این شهید در قبرستان گلپایگانى دفن شود

* «ساعت 1830 گروه‏هاى 500 نفرى از تظاهرکنندگان در شهر ساوه با آتش زدن لاستیک به تظاهرات خیابانى پرداختند.» (گزارش نوبه‏اى اطلاعاتى شماره 35 اداره سوم ستاد بزرگ ارتشتاران)