تصاویری از کورت کیسینجر صدراعظم آلمان غربی در تهران (شهریور ۱۳۴۷)


2730 بازدید

تصاویری از کورت کیسینجر صدراعظم آلمان غربی در تهران (شهریور ۱۳۴۷)