تصاویری از کورت کیسینجر صدراعظم آلمان غربی در تهران (شهریور ۱۳۴۷)


1988 بازدید

تصاویری از کورت کیسینجر صدراعظم آلمان غربی در تهران (شهریور ۱۳۴۷)