تصاویری از کورت کیسینجر صدراعظم آلمان غربی در تهران (شهریور ۱۳۴۷)


1609 بازدید

تصاویری از کورت کیسینجر صدراعظم آلمان غربی در تهران (شهریور ۱۳۴۷)