انگلیسی‌ها از ایران می‌روند


کارکنان انگلیسی شرکت نفت انگلیس و ایران، پس از خلع ید، خاک ایران را ترک می‌کنند


انگلیسی‌ها از ایران می‌روند