انگلیسی‌ها از ایران می‌روند


انگلیسی‌ها از ایران می‌روند
کارکنان انگلیسی شرکت نفت انگلیس و ایران، پس از خلع ید، خاک ایران را ترک می‌کنند