نامه ای از سید محمد کمره به رضاخان پهلوی رئیس الوزرا


3073 بازدید

مقام محترم حضرت اشرف، آقای رئیس الوزرا

دو چرخه یکصد و شش تومانی پسر مرا دو نفر صاحب منصب قزاق از خانه‌ام سرقت. پنج ماه متجاوز است تعقیب؛ اداره قلعه بیگی به کشفیات نظمیه، بی اعتنا و مخل. از این اعمال هم یقیناً دو چرخ از شما سرقت؛ یکی چرخ عظمتت از قلوب ما و دیگر چرخ شرافت از قشون شما. جدی بکن که دو چرخ شما و دوچرخه پسرم به صاحبانش مسترد شود، وگرنه بدبخت ما و بدبخت‌تر از ما شما.

والسلام علی من اتبع الهدی

سید محمد کمره‌ای

[تاریخ احتمالی 1303 ش ]


نامه ای از سید محمد کمره به رضاخان پهلوی رئیس الوزرا