نامه ای از سید محمد کمره به رضاخان پهلوی رئیس الوزرا


2832 بازدید

نامه ای از سید محمد کمره به رضاخان پهلوی رئیس الوزرا
مقام محترم حضرت اشرف، آقای رئیس الوزرا

دو چرخه یکصد و شش تومانی پسر مرا دو نفر صاحب منصب قزاق از خانه‌ام سرقت. پنج ماه متجاوز است تعقیب؛ اداره قلعه بیگی به کشفیات نظمیه، بی اعتنا و مخل. از این اعمال هم یقیناً دو چرخ از شما سرقت؛ یکی چرخ عظمتت از قلوب ما و دیگر چرخ شرافت از قشون شما. جدی بکن که دو چرخ شما و دوچرخه پسرم به صاحبانش مسترد شود، وگرنه بدبخت ما و بدبخت‌تر از ما شما.

والسلام علی من اتبع الهدی

سید محمد کمره‌ای

[تاریخ احتمالی 1303 ش ]