توزیع پرسشنامه توسط فرزند آیت الله گلپایگانی بین طلاب اعزامی به نقاط مختلف کشور


1540 بازدید

درباره : سیدمهدى گلپایگانى پیرو شماره 1937/21 ـ 10/5/47

شماره : 1947/21 تاریخ 12/5/47

از : ساواک قم

به : مدیریت کل اداره سوم 316

بدین وسیله یک نسخه از اوراق چاپى که وسیله نامبرده به طلاب اعزامى به قراء تحویل مى‏شود جهت استحضار از مفاد آن به پیوست

تقدیم مى‏گردد.

رئیس ساواک قم. مهران

اصل در پرونده سیدمهدى گلپایگانى است.

در پرونده سید محمدرضا گلپایگانى بایگانى شود.

اوانى 19/5

بسم‏اللّه‏ الرحمن الرحیم

لطفا تمام این سؤالات را با دقت بخوانید و سپس در ورقه جداگانه به ترتیب جواب بنویسید

1ـ نام شهر یا بخش یا قریه و محله‏هاى آنجا 2ـ تابع کدام استان یا شهرستان مى‏باشد و قراء و قصبات تابعه آن و وضع هواى آنجا را شرح دهید 3ـ طریق و وسیله رفتن به آن محل و فاصله آنجا تا نزدیکترین شهر 4ـ زبان ـ جمعیت ـ وضع اخلاقى و میزان معلومات 5ـ مذهب و تعداد نفرات شیعه و غیرشیعه 6ـ مأمورین دولتى به خصوص فرهنگ و طرز رفتار آنها با روحانیون و امور دینى و طرز سلوک آنها با مردم 7ـ پست و تلفن و تلگراف دارد یا نه 8ـ وضع مالى اهالى چگونه است و درآمد آنها از چه راهى مى‏باشد ـ زراعت ـ کسب ـ کارگرى و غیره 9ـ توجه آنها نسبت به دین و روحانیت چگونه است و کدام یک از مراجع و علماء در آنجا نفوذ دارند تا بتوان توسط ایشان اقدامات دینى انجام داد 10ـ اهل علم ثابت و ساکن آن محل شیعه و غیر شیعه و طرز رفتار او و نظر مردم نسبت به او و بالعکس و از طرف چه کسى به آنجا رفته و در آنجا در ایام سال اقامه جماعت به طور مستمر مى‏شود یا نه و وضع مجالس دینى (هفتگى، ماهانه و غیره) چگونه است 11ـ مجلات دینى و جرائد و مطبوعاتى که بیشتر در آنجا خریدار دارد و مطالعه یا منتشر مى‏شود 12ـ قبل از شما چه کسى به این محل مى‏رفته و غیر از شما آیا فعلاً کسى به آنجا مى‏رود یا نه و طرز رفتار او چگونه بوده و نظر مردم نسبت به شما و ایشان چگونه است؟ و بالعکس 13ـ شما چند سال است به این محل مى‏روید و از طرف چه کسى و در چه مواقع از سال به آنجا مى‏روید و در آنجا نماز جماعت مى‏خوانید یا منبر مى‏روید 14ـ اگر اهل علم ثابت ندارد آیا ممکن است به عنوان دائم اهل علم به آنجا برود و میزان کمک اهالى در سال یا ماه براى مخارج او چقدر است و آیا خود شما حاضرید براى دائم یا موقت به آنجا بروید؟ و کمک آنها به خود شما چگونه است 15ـ احتیاج مردم آن محل به مبلغ دینى تا چه حد است و چگونه مبلغى از نظر معلومات و سایر جهات باید به آنجا برود 16ـ افراد متدین و فعال آن محل که مورد توجه اهالى مى‏باشند و در کارهاى خیر باید به آنها مراجعه شود از اهل علم و غیر اهل علم معرفى نمائید 17ـ افراد غیرمتدین و فعال و مزاحم با اقدامات دینى و راه هدایت آنها را شرح دهید و اهل علمى که به آن محل مى‏رود باید از چه کسانى کناره‏گیرى نماید 18ـ مسجد ـ مدرسه علمیه ـ کتابخانه ـ حسینیه ـ مدرسه جدید ـ حمام ـ غسلخانه ـ رختشویخانه ـ آب ـ برق ـ بیمارستان و درمانگاه و غیره دارد یا نه و اگر دارد با خصوصیات کامل و با تشویق و کمک چه کسى (یا کسانى) ساخته شده و براى رفع احتیاج مردم کافى است یا نه و اگر ندارد کدامیک از آنها لازمتر است و به وسیله روحانیت کدامیک از این احتیاجات تأمین مى‏شود و اهل محل کمک مى‏کنند یا نه 19ـ اثر رفتن و تبلیغ شما و روحانیون در آن محل تاکنون چه بوده و وضع دینى مردم قبل از رفتن روحانیون به آنجا چگونه بوده و مبارزاتى را که با فرق ضله و اهل بدع تاکنون در آن محل شده و یا ادامه دارد کاملاً شرح دهید 20ـ وضع ملکى محل ـ مالکین عمده، تجار درجه اول و خصوصیات آنها را شرح دهید 21ـ توضیحات دیگرى غیر از آنچه فرمودید اگر لازم است شرح دهید 22ـ به نظر شما این سئوالات کافى است یا نه و اگر کافى نیست چه سئوالى باید اضافه شود و درباره این پرسشنامه هر نظرى دارید بفرمائید.