اینها ما را مفتخور میدانند


2039 بازدید

اینها ما را مفتخور میدانند
موضوع : گلپایگانىاز : 21 تاریخ 7/11/48

به : 316 شماره : 4602/21

روز 1/11/48 ساعت هفت بعدازظهر گلپایگانى در منزل خود با شخص ناشناسى مشغول مذاکره بود ضمن صحبت اظهار داشت اصلاً اینها ما را مفتخور میدانند وقتى شاه آمد قم خودش گفت اینها مفتخور هستند ولى چونکه دید حرف بدى زده است دیگر نوار آنرا نگذاشتند و تعدادى از نوار را حذف کردند و افزود که اصلاً بد سخنرانى کرد در قم زیرا اگر خوب بود نوارش را مرتب میگذاشتند کما اینکه نوار سخنرانى خمینى را رادیو بغداد چند مرتبه گذاشت و نوار او را همه دارند چون خوب بود و اگر سخنرانى شاه در قم خوب بود همه نوار میکردند و از او استفاده میشد چون زننده بود خودشان هم دیگر آنرا نگذاشتند گلپا[یگانى ]افزود فعلاً دستگاه روى ما حساسیت دارد و هر کجا ما نماینده داشته باشیم و بفهمند که از طرف ماست او را اذیت میکنند و تمام این کارها زیر سر این سازمان قم است یکروز که رئیس سازمان قم پیش من آمده بود باو تندى کردم و فعلاً با او قهر هستم و حاضر نیستم با او صلح کنم زیرا اینها توقعات بیجا دارند نامبرده اضافه کرد من در مسجد اعظم درباره سینما صحبت کردم و گفتم شما مى‏گوئید مشهد سینما دارد قم که از مشهد مهمتر نیست من در جواب گفتم این مثل این میماند که روز قیامت پیغمبر بگوید چرا شما امام حسین را کشتید مردم بگویند امام حسین که مهمتر از پدرش على نیست ما پدرش على را هم کشتیم.

نظریه منبع : نظرى ندارد

نظریه رهبر عملیات : مفاد گزارش صحت دارد. شراره

نظریه امنیت داخلى : مفاد گزارش صحیح است گلپایگانى از طرد طرفدارانش از شهرستانهای دیگر خیلى وحشت دارد و یکى از طرق تضعیف نامبرده محدودیت براى عوامل او در شهرستانها میباشد. زیرا این اقدام وضع اقتصادى او را متزلزل خواهد ساخت و از نفوذ وى در مناطق دیگر میکاهد. شرربار

رئیس ساواک : نظرى نیست

92292 آقاى اوانى در گزارش روزانه درج و بهره‏بردارى شود.

در گزارش روزانه درج شد بایگانى شود. اوانى