بی توجهی نمایندگان مجلس به نطق هویدا


1727 بازدید

بی توجهی نمایندگان مجلس به نطق هویدا


موضوع : نطق آقاى نخست‏وزیر در مجلس شوراى ملى

به : 327 تاریخ 5/12/49

از : تحقیق شماره : 53356 / تحقیق

قبل از ظهر روز گذشته (سه شنبه4/12/49) آقاى هویدا نخست‏وزیر در جلسه علنى مجلس شوراى ملى حضور یافت و ضمن تسلیم [لایحه]بودجه سال 1350 راجع به ریز ارقام بودجه1 به تفصیل صحبت کرد. در اواخر صحبت آقاى نخست‏وزیر چون موضوع اظهارات مشارالیه براى نمایندگان حاضر در مجلس جنبه عادى پیدا کرده و به اصطلاح خسته‏کننده شده بود لذا اکثر نمایندگان بدون توجه به صحبتهاى او با یکدیگر مشغول گفتگو شدند. در این اثنا آقاى نخست‏وزیر که از عدم توجه نمایندگان به نطق خود ناراحت شده بود با عصبانیت متن نطق خود را به رئیس مجلس داد و گفت بهتر است آقایان نمایندگان بقیه نطق را از روى نوشته بخوانند.

نظریه شنبه :

طبق آئین نامه مجلس و اصول پارلمان نطق نخست‏وزیران و یا وزرا تا آنجا رسمیت دارد که در

جلسه علنى خوانده شود و عمل آقاى نخست‏وزیر برخلاف اصول تلقى مى‏شود.

نظریه چهارشنبه :

1ـ خبر صحیح به نظر مى‏رسد.

2ـ نظریه شنبه مورد تایید است.

1ـ هویدا لایحه بودجه 481 میلیاردى را در این تاریخ، به مجلس شوراى ملى داد.